สมุทรสงคราม

ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม  034-752-847-8 

ผู้นำเที่ยว โดย  คุณลัดดาวัลย์ ทองชอุ่ม   บ.กันตวัตน์กรุ๊บทัวร์  080-218-6750

สถานที่ท่องเที่ยว
ดอนหอยหลอด
เรื่องราวประวัติความเป็นมา

ดอนหอยหลอด เป็นสันดอนปากน้ำแม่กลอง ที่เกิดจากการตกตะกอนของดินปนทราย (ชาวบ้านเรียก ทรายขี้เป็ด)มีอาณาบริเวณกว้างประมาณ 3 กิโลเมตร  ยาว 5 กิโลเมตร ในบริเวณนี้จะมีศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ให้ประชาชนได้มากราบสักการะ   รวมถึงร้านอาหาร  ร้านขายของที่ระลึกไว้ให้บริการ 

สอบถามเพิ่มเติม

เทศบาลตำบลบางจะเกร็ง โทร. 034-723749

อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.2)
เรื่องราวประวัติความเป็นมา

อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.2) เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โดยมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเป็นการสนองพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานศิลปวัฒนธรรมอันงดงามไว้เป็นมรดกแก่ชาติ จนได้รับยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) บริเวณอุทยานพระบรมราชานุสรณ์นี้ พระราชสมุทรเมธี เจ้าอาวาสวัดอัมพวันเจติยาราม เป็นผู้น้อมเกล้าฯถวาย พื้นที่ประมาณ 11 ไร่ เป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญคือเป็นสถานที่พระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2)ภายในอุทยานประกอบด้วย “เรือนไทยหมู่ 5 หลัง” ที่ใช้เป็นส่วนจัดแสดงโบราณวัตถุ เครื่องใช้ส่วนพระองค์ของรัชกาลที่ 2 และห้องที่จัดแสดงความเป็นอยู่ของชาวไทยในสมัยรัชกาลที่ 2 เช่น หอนอนหญิง แสดงให้เห็นลักษณ์ความเป็นอยู่ของหญิงโบราณ ห้องครัวที่แสดงลักษณ์ของครัวไทย จุดสำคัญคือเรือนไทยหนึ่งในห้าหลังนี้ ได้จัดเป็น “พิพิธภัณฑ์พระพุทธเลิศหล้านภาลัย” มีพระบรมรูปของรัชกาลที่ 2 ประดิษฐานอยู่ รวมถึงศิลปะโบราณวัตถุสมัยต้นรัตนโกสินทร์ เช่น เครื่องเบญจรงค์ เครื่องถ้วย และหัวโขน นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้อย่างใกล้ชิด แต่ห้ามการบันทึกภาพภายในเรือนไทย

สอบถามเพิ่มเติม

โทร : 034-751-376 , 034-751-666

ชุมชนบ้านบางพลับ
เรื่องราวประวัติความเป็นมา

เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรปลอดสารพิษ ที่สามารถเรียนรู้วิถีเกษตรแบบครบวงจร ตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการแปรรูป การใช้ปุ๋ยธรรมชาติที่ได้จากครัวเรือน  มีการจัดระบบองค์ความรู้สำหรับนำเสนอนักท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยทำเป็นฐานการเรียนรู้ พร้อมวิทยากรซึ่งเป็นปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่ห้คำบรรยาย  จุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น  เรียนรู้การทำน้ำตาลมะพร้าว เรียนรู้การผลิตอาหารแช่อิ่มและผลไม้กลับชาติ เรียนรู้การเผาถ่านเพื่อทำน้ำส้มควันไม้  การทำถ่าน ถ่านผลไม้  เป็นต้น

สอบถามเพิ่มเติม

นายทรงยศ แสงตะวัน โทร. 081 274 4433 , 034 761 985

วัดบางกุ้ง – ค่ายบางกุ้ง
เรื่องราวประวัติความเป็นมา

วัดบางกุ้ง เป็นค่ายทหารเรือไทยที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ มีสิ่งที่น่าสนใจที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมมากมาย เช่น โบสถ์ปรกโพธิ์ เป็นอุโบสถที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ตัวอุโบสถปกคลุมไปด้วยรากไม้ใหญ่ทั้งต้นโพธิ์  ต้นไทร ไกร และต้นกร่าง  หากมองจากภายนอกจะคิดว่าเป็นกลุ่มต้นไม้ใหญ่มากกว่ามีโบสถ์อยู่ภายใน รากไม้เหล่านี้ช่วยให้โบสถ์คงรูปอยู่ได้ ภายในมีพระพุทธรูปที่ชาวบ้านเรียกว่า หลวงพ่อโบสถ์น้อย (หลวงพ่อนิลมณี) ประดิษฐานอยู่ ส่วนโบสถ์ชาวบ้านเรียกว่า “โบสถ์ปรก” ส่วนบริเวณรอบๆวัด มีรูปปั้นนักมวย ที่แต่ละคู่จะแสดงศิลปะท่ามวยไทยต่างๆ ให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษา

สอบถามเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 034-760630, 089-2009684

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 662 250 5500 , ศูนย์บริการข่าวสารท่องเที่ยว ททท. 1672