TAT Highlight > หมู่บ้าน OTOP > บ้านกู่กาสิงห์น้อย

บ้านกู่กาสิงห์น้อย

TAT Highlight > ร้อยเอ็ด

หมู่บ้าน OTOP

บริเวณที่ตั้งของบ้านกู่กาสิงห์ในปัจจุบันเดิมเป็นชุมชนโบราณ เห็นได้จากการค้นพบภาชนะดินเผาในพิธีต่างๆ รวมถึงกู่ ซึ่งหมายถึงปราสาท เป็นโบราณสถานขอมหลายแห่ง เช่น กู่กาสิงห์ กู่โพนวิจและกู่โพนระฆัง ในปัจจุบันบ้านกู่กาสิงห์ได้แหล่งท่องเที่ยวเชิงการเกษตร ซึ่งผู้มาเยือนสามารถเรียนรู้วิถีชีวิตและภูมิปัญญากลุ่มชาติพันธุ์ลาว โดยชาวบ้านถ่ายทอดความรู้การทำนาโดยมีแปลงเกษตรทดลอง นอกจากนี้ยังมีผ้าไหมมัดหมี่เป็นสินค้าในชุมชนให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ขั้นตอนการผลิตและจำหน่าย มีบริการจากมัคคุเทศก์น้อยวัยน่ารักพาชมโบราณสถาน และวัฒนธรรมประเพณีโบราณกลุ่มชาติพันธุ์ลาว มีกิจกรรมทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญามากมายเช่น การกินข้าวพาแลง ตัดลายกระดาษพื้นบ้านกับภูมิปัญญาชาวบ้าน

ปีที่ได้รับคัดเลือก/ปีที่ก่อตั้ง
2015-01-01
บริการ/กิจกรรมที่น่าสนใจ

กินข้าวพาแลง ตัดลายกระดาษพื้นบ้านกับภูมิปัญญาชาวบ้าน

ชมการทอผ้าหรือทดลองทอผ้าไหม

ชมพิพิธภัณฑ์มรดกภูมิปัญญา

บริการโฮมสเตย์จากกลุ่มแม่บ้านกู่กาสิงห์น้อย

แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง

1.วัดบูรพากู่กาสิงห์น้อย
2.กู่โพนระฆัง
3.วัดสว่างอารมณ์กู่
4.ศูนย์ผ้าไหมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หมู่ที่ 1

ติดต่อประสานงาน :
คุณ : นายอำคา แสงงาม
เบอร์โทรศัพท์ : 08 7237 2501
วันเวลาทำการ :
เปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-15:00 น.

ที่อยู่ : หมู่ 2 ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45150
เบอร์โทรศัพท์ : 08 7237 2501
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 662 250 5500 , ศูนย์บริการข่าวสารท่องเที่ยว ททท. 1672