แอ่งทะเลตะวันตก > สิ่งบ่งชีทางภูมิศาสตร์ > ข้าวเหลืองปะทิวชุมพร Khao Leuang Patew Chumphon

ข้าวเหลืองปะทิวชุมพร

แอ่งทะเลตะวันตก > ชุมพร

สิ่งบ่งชีทางภูมิศาสตร์

จังหวัดชุมพรเป็นเมืองที่ปลูกข้าวมาแต่โบราณ กรมการข้าวได้รวบรวมรวงข้าวเหลืองปะทิวจากแหล่งต่างๆ นำมาปรับปรุงพันธุ์ให้บริสุทธิ์ ข้าวเหลืองปะทิวชุมพร (Khao Leuang Patew Chumphon) หมายถึง ข้าวเจ้าพันธุ์เหลืองปะทิว 123 เป็นข้าวจ้าวพื้นเมืองพันธุ์หนัก ไวต่อช่วงแสง ปลูกได้เฉพาะฤดูนาปี คือเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม ตามระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ เก็บเกี่ยวระหว่างเดือน ธันวาคม – มกราคม ในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร มีทั้งที่เป็นข้าวกล้อง และข้าวสาร คุณสมบัติของข้าวเหลืองปะทิว จะเป็นข้าวพื้นแข็ง เมื่อหุงสุกจะร่วน ไม่เกาะกันเป็นก้อน หุงขึ้นหม้อ หากนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เส้น จะได้เส้นที่เหนียว ไม่ยุ่ย หรือขาดง่าย

 

ความเป็นมาของข้าวเหลืองปะทิว จังหวัดชุมพร สืบเนื่องมาจากสมัยก่อนเมืองปะทิว หรือปากทิว เป็นทางผ่านของชาวพื้นเมืองจากฟากตะวันตก ซึ่งเป็นพื้นที่สูงแนวภูเขา ไปทางตะวันออกสู่ทะเล เมืองปะทิวเป็นพื้นที่ทำนาปลูกข้าวมาช้านาน ต่อมามีการปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้บริสุทธิ์ จนได้ชื่อเป็นพันธุ์เหลืองปะทิว 123 ผลผลิตที่คุณภาพสืบเนื่องมาจากปัจจัยทางด้านพื้นที่ เนื่องจากชุมพรมีพื้นที่เป็นที่ราบ ทางตะวันตกเป็นพื้นที่สูงของเทือกเขาตะนาวศรี และเทือกเขาภูเก็ต เป็นต้นน้ำของแม่น้ำท่าตะเภา แม่น้ำสวี แม่น้ำหลังสวน ทางตะวันออกเป็นพื้นที่ราบที่มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเพาะปลูกข้าวพันธุ์ปะทิว 123 ซึ่งจะปลูกได้ดีในที่น้ำขัง พื้นดินเป็นดินเค็มน้ำกร่อย หรือพื้นที่ใกล้ทะเล

 

ปีที่ได้รับคัดเลือก/ปีที่ก่อตั้ง
2009-01-01

ที่อยู่ : จังหวัดชุมพร
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 662 250 5500 , ศูนย์บริการข่าวสารท่องเที่ยว ททท. 1672