TAT Highlight > 7 Greens > บ้าน ช.ช้างชรา Elephants World

บ้าน ช.ช้างชรา

TAT Highlight > กาญจนบุรี

7 Greens

บ้าน ช.ช้างชรา ถือเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ขณะที่ค่าใช้จ่ายต่างๆในศูนย์ โดยเฉพาะค่าอาหารของช้าง ดังนั้นในพื้นที่ บ้าน ช.ช้าง จึงมีการจัดการพื้นที่เพื่อปลูกอาหารช้าง นอกเหนือจากการรับบริจาค และแหล่งรายได้ที่จะสนับสนุนกิจกรรมของบ้าน ช.ช้างที่สำคัญ คือนักท่องเที่ยว เพราะฉะนั้นบ้านช.ช้าง จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเชิงจิตอาสา ที่เป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติที่รักช้าง และสนใจที่อยากจะมาเรียนรู้ และกิจกรรมร่วมกับช้าง โดยบ้าน ช.ช้าง จะมีการจัดโปรแกรม ให้นักท่องเที่ยวที่สนใจมาทำอาหารเลี้ยงช้าง อาบน้ำให้ช้าง และกิจกรรมอื่นๆ อายุมาร่วมกันปลูกต้นไม้ที่เป็นพืชอาหารให้ช้าง 

ที่บ้าน ช.ช้างชรา นอกจากจะได้เรียนรู้ และทำกิจกรรมกับช้างแล้ว สำหรับคนไทยต้องเรียกว่าได้สนุกและบุญกุศลเพื่อเป็นการสงเคราะห์สัตว์ใหญ่ แต่สำหรับเยาวชน และชาวต่างชาติ ที่นี่จะทำให้เราได้สัมผัสกับความรักความอาทรที่มีอยู่ในตัวเราทุกคนที่ไม่เคยจำกัด และเป็นความรักที่ไม่มีพรมแดน เป็นความรักที่สื่อสานกันทางสัญชาติระหว่างคนและสัตว์ หรือเรียกว่าเป็นความรักที่มีอยู่ในทุกชีวิต ที่นี่เราจะไม่ได้เห็นการพันธนาการช้างซึ่งถือเป็นแนวการทำงานของที่นี่ ซึ่งทำให้เราได้สัมผัสกับความรักและเสรีภาพอย่างที่สิ่งมีชีวิตพึงมีให้แก่กัน 

เว็บไซต์ :
http://www.elephantsworld.org
วันเวลาทำการ :
เปิดทุกวัน เวลา 10:00-16:00 น.

ที่อยู่ : หมู่ 4 บ้านหนองหอย ตำบลวังด้ง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 0 3451 0511
เวปไซต์ : http://www.elephantsworld.org
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 662 250 5500 , ศูนย์บริการข่าวสารท่องเที่ยว ททท. 1672