TAT Highlight > 7 Greens > กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตำบลบางใบไม้

กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตำบลบางใบไม้

TAT Highlight > สุราษฎร์ธานี

7 Greens

กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ต.บางใบไม้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เป็นชุมชนที่มีคลองเล็กคลองน้อยนับร้อยสายจึงได้รับการขนานนามว่า "คลองร้อยสาย" ประกอบไปด้วยพื้นที่ 6 ตำบลของอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ได้แก่ตำบลบางใบไม้ บางชนะ คลองฉนาก บางไทร คลองน้อย และบางโพธิ์ อยู่ใกล้ตัวเมืองสุราษฎร์ธานี โดยใช้เวลาเดินทางจากตัวเมือง 15 นาที เป็นชุมชนชนบทที่แฝงอยู่ใน เมืองและเอกลักษณ์ไทยแบบดั้งเดิม มีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและมีธรรมชาติสองฝั่งคลอง ที่เต็มไปด้วยพืชน้ำและต้นจาก ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงและทำสวน การคมนาคมเดินทางได้ทั้งทางบกและทางน้ำ

กลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ต.บางใบไม้ จัดว่าเป็นชุมชนที่มีศักยภาพสูงในด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากมีความพร้อมทางด้านทุนทางธรรมชาติที่หลากหลาย เช่น คลองเล็กๆนับร้อยสาย หิ่งห้อยที่อาศัยอยู่รอบต้นลำพู นอกจากนี้ยังมีบ้านโบราณที่มีอายุมากกว่า 200ปีและพระคู่บ้านคือ หลวงพ่อข้าวสุก และอื่นๆอีกมากมาย จากความพร้อมของทรัพยากรที่มีอยู่หลากหลาย และความได้เปรียบของสภาพพื้นที่ ประกอบกับคนในชุมชนเริ่มละทิ้งวิถีชีวิตดั้งเดิมเข้ามาทำงานรับจ้างในเมือง ทำให้แนวคิดที่จะอนุรักษ์วิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนไว้โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในท้องถิ่น

บริการ/กิจกรรมที่น่าสนใจ

- สัมผัสวิถีชีวิตของชาวคลองร้อยสายชมการสาธิตการจักรสานงานหัตถกรรม

- นมัสการจากหลวงพ่อข้าวสุก ณ วัดบางใบไม้

- ชิมขนมจากแสนอร่อย และฝึกทำขนมจาก

- อร่อยกับมะพร้าวน้ำหอมและผลไม้นานาชนิดสดจากสวน

- ประทับใจกับลิงแสนรู้ของศูนย์สาธิตการฝึกลิงเพื่อการเกษตร

- เลือกชมและซื้อผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ที่ผลิตจากชุมชน

- เรียนรู้วิถีชีวิตของประมงพื้นบ้าน ด้วยการหาปลาในแม่น้ำตาปี

- ล่องเรือชมปากแม่น้ำตาปี – สักการะกรมหลวงชุมพรอุดมศักดิ์ – ชมป่าชายเลน

- นั่งเรือชมหิ่งห้อยนับล้านตัวที่ต้นลำพูสองฝั่งแม่น้ำตาปี

- โฮมสเตย์พักผ่อนสำหรับเที่ยวสบายๆ ไม่เร่งรีบ

 
 

ที่อยู่ : ตำบลบางใบไม้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 662 250 5500 , ศูนย์บริการข่าวสารท่องเที่ยว ททท. 1672