TAT Highlight > ศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว > ศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวและอาเซียนศึกษา โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ TOURISM KNOWLEDGE CENTER & ASEAN STUDIES CENTER

ศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวและอาเซียนศึกษา โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ

TAT Highlight > อุตรดิตถ์

ศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว

ศูนย์การเรียนรู้การท่องเที่ยวและอาเซียนศึกษา เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้เรียนด้านการท่องเที่ยวภายในท้องถิ่น  ให้ผู้เรียนได้ตระหนักรักหวงแหนภาคภูมิใจท้องถิ่นของตนเอง  ตลอดจนเป็นแหล่งให้บริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยวภายในจังหวัดอุตรดิถถ์  แลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  กำหนดแนวทางในการจัดการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวและประชาคมอาเซียน

ปีที่ได้รับคัดเลือก/ปีที่ก่อตั้ง
2014-01-01
บริการ/กิจกรรมที่น่าสนใจ

1.เป็นแหล่งบริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยวสำหรับผู้สนใจทั่วไป
2.เป็นสถานที่ในการจัดการเรียน
3.ชมรมเจ้าบ้านน้อยโรงเรียน
4.ให้บริการด้านการท่องเที่ยวกับนักท่องเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง

1.อนุเสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหักและพิพิธพันธ์เหล็กนำพี้
2.วัดท่าถนน
3.วัดพระแท่นศิลาอาสน์  (พระอารามหลวง)
4.พิพิธภัณฑ์เมืองลับแล
5.ลานปิยราชเสด็จ  (ริมน่าน)

ติดต่อประสานงาน :
คุณ : คุณสุพัชรินทร์ เค้าโคน
เบอร์โทรศัพท์ : 08 1043 900
วันเวลาทำการ :
วันจันทร์ - วันศุกร์ ในเวลาราชการ

ที่อยู่ : 8 ถนนจิตรเพลิน ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
เบอร์โทรศัพท์ : 08 1043 900
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 662 250 5500 , ศูนย์บริการข่าวสารท่องเที่ยว ททท. 1672