TAT Highlight > ศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว > ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลแม่ลาน้อย โรงเรียนไท่จง (เทศบาล 3) TOURISM LERING CENTER MAELANOI TAICHUNG SCHOOL (TESSABAN 3)

ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลแม่ลาน้อย โรงเรียนไท่จง (เทศบาล 3)

TAT Highlight > แม่ฮ่องสอน

ศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว

โรงเรียนไทจ่ง (เทศบาล 3) เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างให้เยาวชนในแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศมีความรู้ในแหล่งท่องเที่ยว และรากเหง้าของวัฒนธรรมในพื้นที่ ก่อให้เกิดความรัก ภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง นำไปสู่การพัฒนาและสร้างประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวให้แก่ท้องถิ่นของตนเองในอนาคต เพื่อส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และสร้างประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยในระยะยาว โดยโรงเรียนมุ่งเน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในอำเภอแม่ลาน้อย  และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมให้สายงานเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว

ปีที่ได้รับคัดเลือก/ปีที่ก่อตั้ง
2015-01-01
รางวัลหรือเครื่องหมายรับรองคุณภาพของสินค้า

 - รางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค  โครงการการประกวดเจ้าบ้านน้อยที่ดี  ครั้งที่ 2  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นภาคเหนือ
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการประกวดเจ้าบ้านน้อยที่ดี  ครั้งที่ 2  รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

บริการ/กิจกรรมที่น่าสนใจ

 - กิจกรรมชมแกะ,ทุ่งเลี้ยงแกะ
 - ศูนย์สาธิตการทอผ้ากะเหรี่ยง
 - บูธกาแฟสด อราบิก้า 

แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง

 - ถ้ำแก้วโกมล
 - โครงการหลวงห้วยห้อม

ติดต่อประสานงาน :
คุณ : คุณฐิติกา สุขมา
เบอร์โทรศัพท์ : 08 6428 8395
วันเวลาทำการ :
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08:30-16:30 น.

ที่อยู่ : 10/4 หมู่ 5 ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เบอร์โทรศัพท์ : 08 6428 8395
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 662 250 5500 , ศูนย์บริการข่าวสารท่องเที่ยว ททท. 1672