TAT Highlight > ศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว > ศูนย์ศึกษาวัฒนธรรมพื้นบ้านเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี CHALERMPRAKIAT LEARNING CENTER OF FOLK CULTURE, PATHUM THANI

ศูนย์ศึกษาวัฒนธรรมพื้นบ้านเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

TAT Highlight > ปทุมธานี

ศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว

ศูนย์ศึกษาวัฒนธรรมพื้นบ้านเฉลิมพระเกียรติ  โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานีเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างให้เยาวชนในแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศมีความรู้ในแหล่งท่องเที่ยว และรากเหง้าของวัฒนธรรมในพื้นที่ ก่อให้เกิดความรัก ภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง นำไปสู่การพัฒนาและสร้างประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวให้แก่ท้องถิ่นของตนเองในอนาคต เพื่อส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และสร้างประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยในระยะยาว

เนื่องจากจังหวัดปทุมธานีเป็นที่ตั้งของชุมชนมอญเก่าแก่ที่อพยพเข้ามาตั้งแต่สมัยอยุธยา ทางศูนย์ฯ จึงได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลประวัติความเป็นมา และวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีของชาวมอญในจังหวัดปทุมธานี รวมถึงอาหารการกินท้องถิ่นชาวมอญเครื่องปั้นดินเผา อุปกรณ์ในครัวเรือนของใช้ต่างๆ ซึ่งล้วนแต่มีคุณค่าแก่การเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นเตาเผา ตุ่มอีเลิ้ง โบราณสถาน โบราณวัตถุที่มีค่ายิ่งตามวัดต่างๆ 

ปีที่ได้รับคัดเลือก/ปีที่ก่อตั้ง
2007-01-01
รางวัลหรือเครื่องหมายรับรองคุณภาพของสินค้า

- รางวัลชนะเลิศประกวดขบวนแห่ธงตะขาบในงานสงกรานต์
- รางวัลรองชนะเลิศอับดับหนึ่งการแข่งขันเจ้าบ้านน้อยภาคกลาง ปีที่1 

บริการ/กิจกรรมที่น่าสนใจ

- ใช้เป็นห้องเรียนรู้วิชาท่องเที่ยวท้องถิ่นไทย  ทุกสัปดาห์
- เป็นศูนย์ให้ข้อมูลความรู้แก่นักเรียน ผู้สนใจทั้งในและนอกโรงเรียน

แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง

 - ศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์  จังหวัดปทุมธานี  (ศาลากลางจังหวัดปทุมธานีหลังเก่า)
 - วัดหงส์ปทุมาวาส  วังปลาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
 - วัดบางหลวง ประดิษฐ์จนพระทุมธรรมราช  พระประจำจังหวัดปทุมธานี 

ติดต่อประสานงาน :
คุณ : คุณประพัฒน์ กองศรี
เบอร์โทรศัพท์ : 086 145 0982
อีเมลล์ : monpapat@gmail.com

ที่อยู่ : 53/20 ถนนสมประสงค์ ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
เบอร์โทรศัพท์ : 086 145 0982
อีเมลล์ : monpapat@gmail.com
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 662 250 5500 , ศูนย์บริการข่าวสารท่องเที่ยว ททท. 1672