TAT Highlight > ศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว > ศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวบูรณาการเอกลักษณ์ท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว LOCAL LDENTITY TOURISM LEARNING CENTER

ศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวบูรณาการเอกลักษณ์ท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

TAT Highlight > ภูเก็ต

ศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว

โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวตั้งอยู่ในใจกลางชุมชนบางเหนียว ซึ่งมีสถานที่สำคัญด้านการท่องเที่ยวที่แต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเยี่ยมชมเป็นประจำ เป็นชุมชนแห่งนี้มีประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่มากว่าร้อยปี มีประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น่าสนใจ บริเวณรอบ ๆ โรงเรียนเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าเก่าแก่ที่สำคัญในจังหวัดภูเก็ต มีร้านอาหารและขนมพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย ตั้งแต่วัฒนธรรมอันงดงามของชาวจีนที่มาตั้งถิ่นฐานในชุมชนแห่งนี้ หากไม่มีการอนุรักษ์นับวันย่อมสูญหายไป ด้วยความโดดเด่นของสถานที่ตั้งและประวัติความเป็นมา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวจึงได้รับเลือกให้จัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวบูรณาการเอกลักษณ์ท้องถิ่นขึ้น โดยมีการปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่อให้ถูกหลักวิชาการด้านประวัติท้องถิ่น โดยศูนย์จะเป็นแหล่งอนุรักษ์ข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และแสดงถึงวิถีชีวิต ระบบเศรษฐกิจ สังคมของชุมชนบางเหนียว และความเป็นท้องถิ่นภูเก็ต  มีข้อมูลทางประวัติศาสตร์และเรื่องราวในชุมชน รวมถึงสถานที่สำคัญในชุมชนบางเหนียว มีจุดจำหน่ายสินค้า ร้านอาหารท้องถิ่นในชุมชน ศูนย์การเรียนรู้ได้แบ่งห้องจัดแสดงออกเป็น 8 ห้องย่อย ประกอบด้วย

ห้องที่ 1 เป็นห้องที่พูดถึงอะหนึ่งหยินหรือไข่แดง ซึ่งเป็นจุดเด่นของชุมชนบางเหนียวและเป็นจุดเริ่มต้นที่จะโยงไปยังอาชีพและความเป็นอยู่ของคนจีน

ห้องที่ 2 เป็นห้องที่เล่าประวัติของบรรพบุรุษยุคแรก ๆ ที่บุกเบิกมายังชุมชนบางเหนียว

ห้องที่ 3 เป็นห้องนิทรรศการชาวประมง เล่าเรื่องอาชีพการประมงและอุปกรณ์สำคัญสำหรับการประกอบอาชีพนี้

ห้องที่ 4 นิทรรศการเหมืองแร่ เล่าเรื่องการทำเหมืองแร่ในอดีต การทำเหมืองหาบ ชีวิตความเป็นอยู่ของกุลีกำลังหาบเร่

ห้องที่ 5 นิทรรศการแหล่งบันเทิง เป็นห้องที่เล่าให้เห็นภาพความบันเทิงของคนในสมัยนั้น เช่น งิ้ว หนังกลางแปลง ลิเก มวย รำวง และการเข้าโรงฝิ่น

ห้องที่ 6 อ๊ามผ่อต่อก๊ง เป็นห้องที่จำลองศาลเจ้าผ๊อต่อก๊งมาไว้ในห้อง และเล่าประวัติความเป็นมา “ผ้อต่อ” ซึ่งชาวจีนถือว่าเป็นเดือนปล่อยวิญญาณ

ห้องที่ 7 นิทรรศการอ๊ามบางเหนียว เป็นห้องที่แสดงถึงประวัติความเป็นมาของศาลเจ้าบางเหนียวนิทรรศการเรื่องราวขององค์เทพต่าง ๆ พร้อมประวัติความเป็นมา ขบวนแห่ตั้งแต่หัวขบวนถึงท้ายขบวนอย่างละเอียดสวยงาม

ห้องที่ 8 ห้องอุโมงค์สามยุค เป็นห้องที่แสดงให้เห็นภาพตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน และมีคำถามทิ้งท้ายให้เด็กตระหนักถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีโอกาสถูกลืมและหายไป ถ้าไม่ช่วยกันรักษาไว้

ปีที่ได้รับคัดเลือก/ปีที่ก่อตั้ง
2012-01-01
รางวัลหรือเครื่องหมายรับรองคุณภาพของสินค้า

โครงการประกวดเจ้าบ้านน้อย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 ชิงชนะเลิศระดับภาคใต้ จังหวัดสงขลา
1. ระดับประถมศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

บริการ/กิจกรรมที่น่าสนใจ

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านการท่องเที่ยว ตามหลักสูตรการท่องเที่ยวที่กำหนดไว้ในหลักสูตรตามระดับชั้นเรียน บูรณาการสู่นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสเรียนรู้
2. จัดกิจกรรมการฝึกนักเรียนเป็นเจ้าบ้านน้อย เพื่อพัฒนานักเรียนให้สามารถแนะนำและเป็นมัคคุเทศก์นำเที่ยว ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทย และ ชาวต่างชาติ โดยเน้นให้นักเรียนสามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีน โดยรับจัดนำเที่ยวให้ในช่วง วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เท่านั้น เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกประสบการณ์จริง
3. จัดหาวิทยากรหรือภูมิปัญญาท้องถ

แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง

สะพานหิน (ทะเลในเมือง)

ศาลเจ้าผ่อต่อก้ง

ศาลเจ้าบางเหนียว

 

ติดต่อประสานงาน :
คุณ : คุณวิสา จรัลชวนะเพท
เบอร์โทรศัพท์ : 08 6951 0136
อีเมลล์ : wisajob@gmail.com

ที่อยู่ : 450/2 ถนนภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
เบอร์โทรศัพท์ : 08 6951 0136
อีเมลล์ : wisajob@gmail.com
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 662 250 5500 , ศูนย์บริการข่าวสารท่องเที่ยว ททท. 1672