TAT Highlight > ประชารัฐสุขใจ Shop > ปั๊ม ปตท. ทับไทร

ปั๊ม ปตท. ทับไทร

TAT Highlight > จันทบุรี

ประชารัฐสุขใจ Shop

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานระยอง ร่วมกับพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดงานพิธีเปิด “ร้านค้าประชารัฐสุขใจ Shop จันทบุรี” ปั๊ม ปตท. ทับไทร ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ จังหวัดจันทบุรี นางกนกกิตติกา กฤตย์วุฒิกร ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานระยอง (ระยอง – จันทบุรี) กล่าวว่า ทุกภาคส่วน และภาคีเครือค่ายต่าง ๆ ได้บูรณาการจัดการเปิด “ร้านค้าประชารัฐสุขใจ Shop จันทบุรี” ขึ้นเพื่่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ OTOP และการท่องเที่ยวในท้องถิ่น กระจายรายได้ให้ชุมชนและช่วยเหลือสังคมอย่างยั่งยืน
ปีที่ได้รับคัดเลือก/ปีที่ก่อตั้ง
2016-01-01

ที่อยู่ : 73/4 หมู่ 1 ถนนจันทบุรี-สระแก้ว ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 22140
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 662 250 5500 , ศูนย์บริการข่าวสารท่องเที่ยว ททท. 1672