กาแฟดอยตุง

แอ่งอารยธรรมล้านนา > เชียงราย

สิ่งบ่งชีทางภูมิศาสตร์

กาแฟดอยตุง  หมายถึงกาแฟพันธุ์อาราบิก้า ที่ที่เป็นลูกผสม 3 สายพันธุ์ คือ สายพันธุ์คาดิมอร์ สายพันธุ์คาทุยรา และสายพันธุ์คาทุย ที่มีการผสมกลับไปยังสายพันธุ์คาทุยรา 4-6 ช่วง เพื่อให้คุณสมบัติคงที่  มีคาเฟอีนร้อยละ 1.5-1.6  ของน้ำหนัก เมล็ดกาแฟให้กลิ่นกอม และรสชาติกลมกล่อม ซึ่งเกิดจากความสัมพันธ์ของพื้นที่ คือโครงการพัฒนาดอยตุง บนเทือกเขานางนอน จังหวัดเชียงราย ที่ระดับความสูง 800-1,200 เมตร จากระดับน้ำทะเล  พื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยเทือกเขาสูงชันเป็นแนวยาวเหนือใต้ ของฝั่งตะวันออกและตะวันตกของพื้นที่ ทำให้เกิดร่องหุบเขาเป็นแนวยาวแคบๆ สภาพพื้นที่ที่สูงชันทำให้เกิดร่องน้ำและลำห้วยต่างๆ ได้แก่ น้ำเปิน ห้วยผึ้ง  ห้วยจะลอ ห้วยป่ากล้วย ห้วยน้ำริน น้ำแม่ไร่ น้ำด่าง ฯลฯ ฝนตกชุก ไม่น้อยกว่า 120 วันต่อปี อุณหภูมิเฉลี่ย 22.7 องศาเซลเสียส พื้นดินเป็นดินร่วน ปนดินเหนียว และดินร่วนปนทราย และดินเหนียว  น้ำซึมผ่านได้ปานกลาง คุณสมบัติทางธรรมชาติเช่นนี้ส่งผลสำคัญต่อคุณภาพอันเป็นเอกลักษณ์ของผลผลิต

 

กาแฟดอยตุง ดำเนินการและขอการจดทะเบียนภายใต้ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ นอกจากการจำหน่ายในรูปของเมล็ดกาแฟคั่ว-บด ภายใต้ชื่อดอยตุงแล้ว ปัจจุบันยังได้มีการเปิดเป็นร้านจำหน่ายกาแฟในย่านการค้าสำคัญหลายแห่งของประเทศไทย ซึ่งกาแฟดอยตุง เป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างความยั่งยืนและกินดีอยู่ดีให้กับเกษตรกร ลดการทำลายป่า สร้างความสมบูรณ์ให้กับป่า และที่สำคัญคือการทำให้ชาวบ้านในพื้นที่มีวิถีชีวิตที่อยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีพระกระแสรับว่า “ฉันจะปลูกป่าบนดอยตุง” 

 

หลังจากนั้นทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการพัฒนาดอยตุง ในปี พ.ศ.2531 เพื่อฟื้นฟูสภาพป่า และลดการปลูกผิ่นของเกษตรกรในพื้นที่ รวมถึงการหาวิธีสร้างงานให้ชาวบ้าน โดยให้ชาวบ้านสามารถใช้ชีวิตร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน พืชเมืองหนาว รวมถึงกาแฟได้เข้ามาเป็นพืชทดแทน โดยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงปลูกกาแฟอาราบิก้าต้นแรกในพื้นที่ดอยตุง เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2535

ปีที่ได้รับคัดเลือก/ปีที่ก่อตั้ง
2006-01-01
รางวัลหรือเครื่องหมายรับรองคุณภาพของสินค้า

“กาแฟดอยตุง” ได้ทำการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในปี พ.ศ. 2549  ต่อมาเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา สหภาพยุโรปหรืออียูได้ลงประกาศใน EU Official Journal ขึ้นทะเบียนกาแฟดอยช้างและดอยตุง เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในอียู มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 3 สิงหาคม 2558


ที่อยู่ : มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 662 250 5500 , ศูนย์บริการข่าวสารท่องเที่ยว ททท. 1672