ค้นหาข้อมูล TAT Highlight
อาณาบริเวณ
เขตพื้นที่ของแต่ละจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ รวมถึงสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
หมู่บ้าน OTOP
หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวซึ่งได้รับการพัฒนาด้านการค้นหาเอกลักษณ์เฉพาะ ทั้งในด้านสินค้า วัฒนธรรมประเพณี และกิจกรรมของท้องถิ่น และเตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว
สิ่งบ่งชีทางภูมิศาสตร์
สินค้าซึ่งมีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษเฉพาะที่ต่างจากสินค้าที่ผลิตในแหล่งอื่น เกิดจากการผสมผสานระหว่างสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ของแหล่งผลิตและภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดกันมา
ศูนย์ศิลปาชีพ
หน่วยงานที่ก่อตั้งขึ้นตามแนวพระราชดำริเพื่อช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ให้กับราษฎร รวมถึงช่วยเหลือราษฎรที่ยากไร้ในชนบท โดยการส่งเสริมอาชีพอื่น เพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
ย่านการค้า
ศูนย์รวมสินค้าและบริการ สามาถแยกเป็นทั้งย่านการค้าปลีก ย่านการค้าส่ง หรือย่านการค้าแบบผสมผสาน
รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย
เครื่องหมายรับประกันคุณภาพสินค้าทางการท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่า และมีความน่าเชื่อถือสูงสุดเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเมืองไทย และส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
7 Greens
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงกิจกรรมหลากหลายที่ได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ แต่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
ประชารัฐสุขใจ Shop
สถานีริมทาง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น โดยมีจุดช็อปปิ้ง ที่พักริมทางที่มีห้องน้ำสะอาดและ จุดให้ข้อมูลการท่องเที่ยวในท้องถิ่นต่างๆ
ศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว
ศูนย์กลางความร่วมมือระหว่าง ททท. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน และชุมชนเจ้าของพื้นที่ ในการสร้างให้เยาวชนในแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศมีความรู้ในแหล่งท่องเที่ยวและความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง
อื่นๆ
สถานที่ท่องเที่ยว และสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวอื่นๆ ที่น่าสนใจ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 662 250 5500 , ศูนย์บริการข่าวสารท่องเที่ยว ททท. 1672